RODO

Informacja o Inspektorze Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Irla-Sztefko

e-mail: iod@umig.busko.pl,  tel. 41 3705260

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych:
Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych
przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej, materiałów informacyjnych. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza, przedstawicieli Urzędu, Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym publicznego prezentowania działań jednostek organizacyjnych Urzędu, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, z siedzibą ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 51 53, adres e-mail: sekretariat@bosir.busko.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się z skontaktować telefonicznie: 41 370 5260 lub w formie pisemnej adres e-mail: iod@umig.busko.pl
 3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej Urzędu.
 5. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach.
 6. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Osoby, które nie wyrażają zgody, powinny zgłosić się do Urzędu w celu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 9. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 3705152.
 2. Administrator Pani/Pana danych osobowych w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umig.busko.pl lub pod nr. tel. 41 3705260.
 3. Administrator danych osobowych – BOSIR w Busku-Zdroju – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Busko-Zdrój przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest BOSIR w Busku-Zdroju.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spełniona następująca przesłanka:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami, oraz dobrowolne w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.